دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: اقتصادی
چاپ خبر
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
بر اساس لایحه بودجه ۹۷
 درآمد تا سقف ۲ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است/ تمدید قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده   

بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور درآمد سالانه تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال در سال آینده معاف از مالیات خواهد بود.

به گزارش ندای اصفهان، بر اساس تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور درآمد سالانه تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال در سال آینده معاف از مالیات خواهد بود.

در تبصره ۶- الف- آمده است: سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴ ) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۴/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ ،مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد. نـرخ مالیـات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰ )%و به نسبت مازاد آن بیست درصد(۲۰ )%است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضـوع مواد (۵۷ (و (۱۰۱ (قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد.

۱۲ ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا زمان تصویب قانون جدید در سال ۱۳۹۷ تمدید می‌شود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (۲۰۰(ریـال از مشترکــــــان آب ً دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰ (%وجوه دریافتی تا سقف نهصدو پنجاه میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صـرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. ده (۱۰ )درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و نود (۹۰ ) درصد آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی اسـتانها و شـرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. د- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرایی ایـن بنـد توسـط وزارت امـور اقتصـادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دو (۲ (ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. ه- عوارض موضوع ماده (۵ (قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان شصت (۶۰ ) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف پانزده هـزار میلیـارد ریـال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد. و- ۱ -به وزارت کشور (سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور) اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ بیستدرصد (۲۰)%از وجوه تبصره(۲ )ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده معادل هفت هزار میلیارد ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینههای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شهرهای زیر یکصد ۱۳ هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاددرصد(۷۰)%و سیدرصد(۳۰ )%بهصورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخـت و هزینه کند. ۲ -حکم بند (ب) ماده (۳۹ (قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۷ تنفیذ می گردد. ۳ -مفاد جزء (۳ (بند (پ) ماده (۳۲ (قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در سال ۱۳۹۷ مجرا نمی باشد. ز- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضـریب ارزش افـزوده فعالیـت آن بخـش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دورههایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصـادی و دارایی میرسد. ح- مطابق ماده (۱۲ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ (به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانـه از هـر واحد مسکونی مشترکین گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰ (ریال و از هر واحد مسکونی مشترکین برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰ (ریال اخذ و برای موارد مندرج در ماده مـذکور بـه مصـرف برسـانند. بـرای مشـترکین روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه (۵۰ (درصد خواهد بود. ط- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۲۷/۰ (%از نه درصد(۹ (%مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریـز بـه حسـاب درآمـد عمـومی موضـوع ردیفهـای ۱۱۰۵۱۲ ،۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جـدول شماره(۵ (این قانون در موضوعات ماده (۹۴ (قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه بهشرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید. ۱۴ ی- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سالهای ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ موضوع جزء( ب ۵ ( بند( ۱۱ (ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و جزء( ز ) بند ( ۷ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را مطابق تبصره ( ۲ ) ماده (۵ (لایحه قانونی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸) ماده ۱۱۳ قانون تـامین اجتمـاعی مصـوب ۱۳۵۴ ( همانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده (۱۰ ) درصد محاسبه و دریافت نماید. ک- مراجع صدور سند مکلفند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال را، قبل از تنظیم شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موضوع مواد (۴۲ ) و (۴۳ )قانون مالیات بـر ارزش افـزوده و همچنـین رسـید پرداخت مالیات نقل و انتقال وسیله نقلیه مورد مبادله طبق جدول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل آن اخذ نماید. در صورتی که مودیان موضوع این حکم کپی یا اصل رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این حکم را برای ارائه به دفاتر اسناد رسمی درخواست نمایند، مراجع صدور سـند مکلفنـد پـس از دریافـت کپی از سند مذکور اصل ان را به مودی ارائه نماید.

انتهای پیام/

منبع:خبرگزاری فارس

برچسب‌ها: , , ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


«توئیت گرام» آموزش حضور موثر در توئیتر و اینستاگرام؛ ثبت نام 09132706715
«توئیت گرام» آموزش حضور موثر در توئیتر و اینستاگرام؛ ثبت نام 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز