شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
با نگاهی بر کتاب المراقبات
 مروری بر فضایل، اعمال و مراقبات ماه ذی الحجه   

ماه ذی الحجه بسیار مھم بوده و مراقبین در اين منزل توفقگاھھايى دارند كه بحكم بندگى و بجا آوردن حق مراقبت واجب است كه با غفلت وارد آن نشده و بدين ترتیب احترام آن را حفظ كنند. بلكه واجب است قبل از آمدن اين ماه مواظب آن بوده و از قبل براى آن آمادگى پیدا كنند. زيرا اين ماه محضر نیكان و پاكان و اھل قدس و انوار است .

 ندای اصفهان- ماه ذی الحجه آخرین ماه از ماه های قمری است که برکات فراوان به همراه دارد.بزرگان و اولیا با ورود به این ماه، برای عبادات و اعمال وارد شده اهمیتی ویژه قایل می شدند، به خصوص در دهه اول این ماه.با توجه به اهمیت این ماه و آثار و برکات آن، با نگاهی به کتاب المراقبات، نوشته میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، فضایل این ماه و قسمتی از اعمال را بیان می کنیم.

**فضیلت این ماه

از کارھاى مھم اھل مراقبت شناخت شرافت و فضل این منزل شریف و شناخت زمانھاى مذکور و شناخت فواید آن است .این ماه بسیار مھم بوده و مراقبین در این منزل توفقگاھھایى دارند که بحکم بندگى و بجا آوردن حق مراقبت واجب است که با غفلت وارد آن نشده و بدین ترتیب احترام آن را حفظ کنند. بلکه واجب است قبل از آمدن این ماه مواظب آن بوده و از قبل براى آن آمادگى پیدا کنند. زیرا این ماه محضر نیکان و پاکان و اھل قدس و انوار است . براى کسى که مى خواھد در محضر این بزرگان و بزرگواران ، حاضر شود سزاوار است مانند آنان لباس پوشیده و به شکل آنان در آید تا آنان از ھمنشینى با او کراھت نداشته باشند. آنان داراى نفسھا و قلبھاى مھذب و پاک ، و اخلاق نیکو و اعمال صالح بوده و عالمان بردبار، نیکوکارانى با تقوا، عارفانى حکیم ، نگھبانانى پارسا، عبادت کنندگان شب و روزه داران روز، ذکر گویندگان متوکل ، مسلمانانى راضى ، تسبیح کنندگان ثناگوى ، «لا اله الا الله »گویانى «تکبیر»گوى و یکتاپرستى راستگو و مخلص مى باشند. اگر از آنان ھستى که گوارایت باد و خوشا بحالت و اگر نیستى بکوش که مانند آنان شده و خصوصیات آنھا را پیدا کنى . و اگر نتوانستى و براى این که تو را براى خدمت بپذیرند، به کرم آنان متوسل شده و با خجالت و معذرت خواھى خود را بجاى خدمتکاران و بندگان آنان قرار ده . ولى در عین حال تا آنجا که مى توانى خود را شبیه به آنان نموده و آمادگى لازم و رغبت حضور در این محضرھاى بزرگ و ایستگاھھاى ممتاز را با بذل زندگى و جانت پیدا کن . زیرا اینان اھل کرم و بخشش بوده و کسى که با آنھا معامله کند زیان ندیده ، کسى که از آنان پیروى کند ھلاک نمى شود، کسى که خود را میان آنان قرار دھد رستگار گردیده و کسى که با آنان ھمنشینى کند عزیز خواھد شد.

درباره روایتى که پیرامون فضیلت این روزھا از پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( روایت شده است بیندیش ، آنجا که فرمودند: ))ھیچ کدام از روزھا نزد خدا بھتر و پاداشش بیشتر از روز عید قربان نیست . شخصى گفت : حتى جھاد در راه خدا؟ فرمودند: حتى جھاد در راه خدا مگر فردى که با جان و مال خود به جھاد رفته و ھمه را در راه خدا بدھد.« و آنجا که فرمودند: ))روزھایى که عمل صالح در آن محبوبتر باشد نزد خداى عز و جل از این ده روز – یعنى ده روز ذى حجه . گفتند: اى رسول خدا! حتى جھاد در راه خدا؟ فرمودند: حتى جھاد در راه خدا مگر فردى که با جان و مالش در راه خدا جھاد کرده و جان و مال خود را فدا نماید.

** روزه گرفتن ۹ روز اول

از مھمترین کارھا روزه نه روز اول این دھه ، بخصوص روز نخست آن است . روایت شده است که روزه روز اول آن برابر با روزه ھشتاد ماه و روزه نه روز برابر با روزه روزگار مى باشد و روزه روز ترویه کفاره شصت سال مى باشد.

**نماز شبھاى دھه اول

در ھر شب از آن بین مغرب و عشا دو رکعت نماز بجا آور؛ در ھر رکعت آن سوره فاتحه الکتاب و اخلاص و این آیه را بخوان :
«و واعدنا موسى ثلاثین لیله و اتممناھا بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله و قال موسى لاءخیه ھارون اخلفنى فى قومى واصلح و لا تتبع سبیل المفسدین»

تا در ثواب با حاجیھا شریک شوى ، گرچه حج نکرده باشى .

در ھنگام قرائت این آیه شریفه از خود بپرس که این وعده چیست ؟ حسرت و شوق خود را براى دیدار خدا افزایش داده و از ورشکستگان مباش »کسانى که دیدار خدا را انکار نمودند و آنگاه که قیامت فرا رسد، گویند: واى بر ما که آسایش و سعادت این روز را از دست دادیم . آنان بار گناھان خود را بدوش مى کشند و چه بار بدى «. درباره روایت پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) که در آن شوق حضرت موسى (علیهالسلام)به این وعده گاه را بیان نمودند، بیندیش آنجا که فرمودند: «در چھل روز رفت و آمد خود بخاطر اشتیاقى که به دیدار خداوند داشت ، نخورد، نیاشامید و نخوابید.»

** مهم ترین عمل این ماه

از مھمترین اعمال این ماه ، عمل به روایت زیر است : شیخ مفید از امام ابو جعفر (علیه السلام) نقل کرده اند که فرمودند: خداوند توسط جبرئیل پنج ھدیه در ده روز اول این ماه براى عیس بن مریم (علیه السلام) فرستاده و فرموده : عیسى ! با این پنج دعا، دعا کن زیرا در روزھاى ده گانه یعنى ده روز ذى حجه عبادتى محبوبتر از آن نزد خداوند نیست.

اول : اشھد اءن لا اله الا الله وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد بیده الخیر و ھو على کل شى ء قدیر.

دوم : اشھد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ، اءحدا صمدا لم یتخذ صاحبه و لا ولدا

سوم : اشھد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ، احدا صمدا لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احدا.

چهارم : اشھد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى لا یموت بیده الخیر و ھو على کل شیى ء قدیر.

پنجم : حسبى الله و کفى سمع الله لمن دعا لیس وراء الله منتھى اءشھد للہ بما دعا و انه برى ء ممن تبرء و ان للہ الاخره و الاولى .

حواریون از عیسى (علیه السلام) پرسیدند: اى روح الله کسى که این کلمات را بگوید چه پاداشى دارد؟ فرمود: کسى که صد بار، اولى را بگوید زمینیان عملى بھتر از عمل او در آن روز ندارند و در روز قیامت خوبیھاى او از ھمه بندگان بیشتر خواھد بود و کسى که دومى را صد بار بگوید گویا تورات و انجیل را دوازده بار خوانده و پاداش آن را بدست آورده باشد. عیسى (علیه السلام) پرسید: اى جبرییل ثواب آن چیست ؟ گفت : ھیچ فرشته اى در آسمانھاى ھفتگانه قدرت حمل یک حرف از تورات و انجیل را ندارد مگر این که من و اسرافیل برانگیخته شویم زیرا او اولین بنده اى است که لا حول و لا قوه الا باللہ گفت . و کسى که صد بار، سومى را بگوید، خداوند بخاطر آن براى او ده ھزار نیکى نوشته ، ده ھزار گناه او را پاک کرده ، ده ھزار درجه او را بالاتر برده و ھفتاد ھزار فرشته را که دستھاى خود را بلند کرده و بر کسى که آن را گفته است صلوات مى فرستند، فرود مى آورد. عیسى گفت : جبرییل ! ملائکه جز بر پیامبران بر کسى دیگر صلوات مى فرستند؟ جبرییل گفت : کسى که به آنچه از سوى خدا توسط پیامبران آمده است ایمان آورده و تعبیر نکند، پاداش پیامبران به او داده مى شود. و کسى که صدبار، چھارمى را بگوید فرشته اى که با خدا ارتباط دارد او را مى یابد آنگاه خداوند به گوینده آن با نگاه رحمت مى نگرد و کسى که خدا با نگاه رحمت به او بنگرد، بدبخت نخواھد شد. عیسى گفت : جبرئیل ! ثواب پنجمى چیست ؟ او گفت : این دعاى من است و من اجازه ندارم آن را براى تو توضیح بدهم.

از مھمترین کارھایى که در این دھه وارد شده ، ده ذکر «لا اله الا الله» است که در ھر روز ده بار گفته مى شود و اول آن چنین است :

«لا اله الا الله عدد اللیالى….» ثواب زیادى در روایات براى این عمل ذکر شده است.

برچسب‌ها: ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز