پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
چاپ خبر
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
با نگاهی بر کتاب المراقبات
 مروری بر فضایل، اعمال و مراقبات ماه ذی الحجه   

ماه ذی الحجه بسیار مھم بوده و مراقبین در اين منزل توفقگاھھايى دارند كه بحكم بندگى و بجا آوردن حق مراقبت واجب است كه با غفلت وارد آن نشده و بدين ترتیب احترام آن را حفظ كنند. بلكه واجب است قبل از آمدن اين ماه مواظب آن بوده و از قبل براى آن آمادگى پیدا كنند. زيرا اين ماه محضر نیكان و پاكان و اھل قدس و انوار است .

 ندای اصفهان- ماه ذی الحجه آخرین ماه از ماه های قمری است که برکات فراوان به همراه دارد.بزرگان و اولیا با ورود به این ماه، برای عبادات و اعمال وارد شده اهمیتی ویژه قایل می شدند، به خصوص در دهه اول این ماه.با توجه به اهمیت این ماه و آثار و برکات آن، با نگاهی به کتاب المراقبات، نوشته میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، فضایل این ماه و قسمتی از اعمال را بیان می کنیم.

**فضیلت این ماه

از کارھاى مھم اھل مراقبت شناخت شرافت و فضل این منزل شریف و شناخت زمانھاى مذکور و شناخت فواید آن است .این ماه بسیار مھم بوده و مراقبین در این منزل توفقگاھھایى دارند که بحکم بندگى و بجا آوردن حق مراقبت واجب است که با غفلت وارد آن نشده و بدین ترتیب احترام آن را حفظ کنند. بلکه واجب است قبل از آمدن این ماه مواظب آن بوده و از قبل براى آن آمادگى پیدا کنند. زیرا این ماه محضر نیکان و پاکان و اھل قدس و انوار است . براى کسى که مى خواھد در محضر این بزرگان و بزرگواران ، حاضر شود سزاوار است مانند آنان لباس پوشیده و به شکل آنان در آید تا آنان از ھمنشینى با او کراھت نداشته باشند. آنان داراى نفسھا و قلبھاى مھذب و پاک ، و اخلاق نیکو و اعمال صالح بوده و عالمان بردبار، نیکوکارانى با تقوا، عارفانى حکیم ، نگھبانانى پارسا، عبادت کنندگان شب و روزه داران روز، ذکر گویندگان متوکل ، مسلمانانى راضى ، تسبیح کنندگان ثناگوى ، «لا اله الا الله »گویانى «تکبیر»گوى و یکتاپرستى راستگو و مخلص مى باشند. اگر از آنان ھستى که گوارایت باد و خوشا بحالت و اگر نیستى بکوش که مانند آنان شده و خصوصیات آنھا را پیدا کنى . و اگر نتوانستى و براى این که تو را براى خدمت بپذیرند، به کرم آنان متوسل شده و با خجالت و معذرت خواھى خود را بجاى خدمتکاران و بندگان آنان قرار ده . ولى در عین حال تا آنجا که مى توانى خود را شبیه به آنان نموده و آمادگى لازم و رغبت حضور در این محضرھاى بزرگ و ایستگاھھاى ممتاز را با بذل زندگى و جانت پیدا کن . زیرا اینان اھل کرم و بخشش بوده و کسى که با آنھا معامله کند زیان ندیده ، کسى که از آنان پیروى کند ھلاک نمى شود، کسى که خود را میان آنان قرار دھد رستگار گردیده و کسى که با آنان ھمنشینى کند عزیز خواھد شد.

درباره روایتى که پیرامون فضیلت این روزھا از پیامبر )صلى الله علیه و آله و سلم ( روایت شده است بیندیش ، آنجا که فرمودند: ))ھیچ کدام از روزھا نزد خدا بھتر و پاداشش بیشتر از روز عید قربان نیست . شخصى گفت : حتى جھاد در راه خدا؟ فرمودند: حتى جھاد در راه خدا مگر فردى که با جان و مال خود به جھاد رفته و ھمه را در راه خدا بدھد.« و آنجا که فرمودند: ))روزھایى که عمل صالح در آن محبوبتر باشد نزد خداى عز و جل از این ده روز – یعنى ده روز ذى حجه . گفتند: اى رسول خدا! حتى جھاد در راه خدا؟ فرمودند: حتى جھاد در راه خدا مگر فردى که با جان و مالش در راه خدا جھاد کرده و جان و مال خود را فدا نماید.

** روزه گرفتن ۹ روز اول

از مھمترین کارھا روزه نه روز اول این دھه ، بخصوص روز نخست آن است . روایت شده است که روزه روز اول آن برابر با روزه ھشتاد ماه و روزه نه روز برابر با روزه روزگار مى باشد و روزه روز ترویه کفاره شصت سال مى باشد.

**نماز شبھاى دھه اول

در ھر شب از آن بین مغرب و عشا دو رکعت نماز بجا آور؛ در ھر رکعت آن سوره فاتحه الکتاب و اخلاص و این آیه را بخوان :
«و واعدنا موسى ثلاثین لیله و اتممناھا بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله و قال موسى لاءخیه ھارون اخلفنى فى قومى واصلح و لا تتبع سبیل المفسدین»

تا در ثواب با حاجیھا شریک شوى ، گرچه حج نکرده باشى .

در ھنگام قرائت این آیه شریفه از خود بپرس که این وعده چیست ؟ حسرت و شوق خود را براى دیدار خدا افزایش داده و از ورشکستگان مباش »کسانى که دیدار خدا را انکار نمودند و آنگاه که قیامت فرا رسد، گویند: واى بر ما که آسایش و سعادت این روز را از دست دادیم . آنان بار گناھان خود را بدوش مى کشند و چه بار بدى «. درباره روایت پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) که در آن شوق حضرت موسى (علیهالسلام)به این وعده گاه را بیان نمودند، بیندیش آنجا که فرمودند: «در چھل روز رفت و آمد خود بخاطر اشتیاقى که به دیدار خداوند داشت ، نخورد، نیاشامید و نخوابید.»

** مهم ترین عمل این ماه

از مھمترین اعمال این ماه ، عمل به روایت زیر است : شیخ مفید از امام ابو جعفر (علیه السلام) نقل کرده اند که فرمودند: خداوند توسط جبرئیل پنج ھدیه در ده روز اول این ماه براى عیس بن مریم (علیه السلام) فرستاده و فرموده : عیسى ! با این پنج دعا، دعا کن زیرا در روزھاى ده گانه یعنى ده روز ذى حجه عبادتى محبوبتر از آن نزد خداوند نیست.

اول : اشھد اءن لا اله الا الله وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد بیده الخیر و ھو على کل شى ء قدیر.

دوم : اشھد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ، اءحدا صمدا لم یتخذ صاحبه و لا ولدا

سوم : اشھد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ، احدا صمدا لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احدا.

چهارم : اشھد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له ، له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو حى لا یموت بیده الخیر و ھو على کل شیى ء قدیر.

پنجم : حسبى الله و کفى سمع الله لمن دعا لیس وراء الله منتھى اءشھد للہ بما دعا و انه برى ء ممن تبرء و ان للہ الاخره و الاولى .

حواریون از عیسى (علیه السلام) پرسیدند: اى روح الله کسى که این کلمات را بگوید چه پاداشى دارد؟ فرمود: کسى که صد بار، اولى را بگوید زمینیان عملى بھتر از عمل او در آن روز ندارند و در روز قیامت خوبیھاى او از ھمه بندگان بیشتر خواھد بود و کسى که دومى را صد بار بگوید گویا تورات و انجیل را دوازده بار خوانده و پاداش آن را بدست آورده باشد. عیسى (علیه السلام) پرسید: اى جبرییل ثواب آن چیست ؟ گفت : ھیچ فرشته اى در آسمانھاى ھفتگانه قدرت حمل یک حرف از تورات و انجیل را ندارد مگر این که من و اسرافیل برانگیخته شویم زیرا او اولین بنده اى است که لا حول و لا قوه الا باللہ گفت . و کسى که صد بار، سومى را بگوید، خداوند بخاطر آن براى او ده ھزار نیکى نوشته ، ده ھزار گناه او را پاک کرده ، ده ھزار درجه او را بالاتر برده و ھفتاد ھزار فرشته را که دستھاى خود را بلند کرده و بر کسى که آن را گفته است صلوات مى فرستند، فرود مى آورد. عیسى گفت : جبرییل ! ملائکه جز بر پیامبران بر کسى دیگر صلوات مى فرستند؟ جبرییل گفت : کسى که به آنچه از سوى خدا توسط پیامبران آمده است ایمان آورده و تعبیر نکند، پاداش پیامبران به او داده مى شود. و کسى که صدبار، چھارمى را بگوید فرشته اى که با خدا ارتباط دارد او را مى یابد آنگاه خداوند به گوینده آن با نگاه رحمت مى نگرد و کسى که خدا با نگاه رحمت به او بنگرد، بدبخت نخواھد شد. عیسى گفت : جبرئیل ! ثواب پنجمى چیست ؟ او گفت : این دعاى من است و من اجازه ندارم آن را براى تو توضیح بدهم.

از مھمترین کارھایى که در این دھه وارد شده ، ده ذکر «لا اله الا الله» است که در ھر روز ده بار گفته مى شود و اول آن چنین است :

«لا اله الا الله عدد اللیالى….» ثواب زیادى در روایات براى این عمل ذکر شده است.

برچسب‌ها: ,

مطالب مرتبط

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


اصفهان شرق
اصفهان شرق
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز
وعده صادق
وعده صادق