جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹
اخبار اصفهان
سرتیتر اخبار
سرویس: سیاسی
چاپ خبر
۰۷:۲۸ - ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

انقلاب و انتخاب؛

دستاوردهای انقلاب اسلامی و وظایف شورای نگهبان

امام خمینی فرمودند: این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهداری است...

ندای اصفهان- زهرا آصالح/

در این مقاله با استفاده از منابع مختلف به تحلیلی پیرامون دستاوردهای انقلاب اسلامی و وظایف ما در قبال آن می پردازیم. ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ 57 ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ، ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﯿﻨﯽ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺯﺍﯾﯽ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺩﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﯼ ﺍﯾﻔﺎ ﮐﺮﺩ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻼ‌ﺵ ﺯﻭﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺟﻬﺎﻥ، ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ، ﺑﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻭﻟﯽ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﯼ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﮑﺮ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺡ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺁﻥ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﺻﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﻭﺭﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺑﯿﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺁﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ

امام خمینی قدس سره در تاریخ 12 فروردین 1358 پس از تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی طی پیامی رادیو تلویزیونی فرمودند:

«خداوند تعالی وعده فرموده است که مستضعفین ارض را به امید و توفیق خودش، به مستکبرین غلبه دهد و آن ها را امام و پیشوا قرار دهد. وعده ی خداوند تعالی نزدیک است. من امیدوارم که ما شاهد این وعده باشیم و مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند چنان که تاکنون غلبه کردند… من از عموم ملت ایران تشکر می کنم که در این رفراندوم شرکت کردند و رأی قاطع خودشان را که باید گفت صددرصد پیروزی بوده است دادند و به جمهوری اسلامی هم رأی دادند… جمهوری اسلامی است که احکام مترقی او بر تمام احکامی که در سایر قشرها و سایر مکتب هاست تقدم دارد.»

ﺭﻭﮊﻩ ﮔﺎﺭﻭﺩﯼ، ﺍﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻻ‌ﺕ ﺧﻮﺩ، ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:

«ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ (ﺭﻩ) ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻫﯿﭽ ﯿﮏ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮﺩﯾﺪﻧﺪ، ﺷﺒﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ، ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮﺩﯾﺪﻧﺪ. ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﺸﻢ ﻓﻘﺮﺍ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻏﻨﯿﺎ ﺑﻮﺩ، ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻏﺎﺻﺒﺎﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ.ﺍﯾﻦ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﮐﺮﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻭﺍﮊﮔﻮﻥ ﺳﺎﺧﺖ.»

بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) مطالبی را پیرامون انقلاب اسلامی فرمودند که با توجه به درک این مطالب، می توان در انتخابات مجلس خبرگان انتخاب اصلحی داشت:

*پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد.

*این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری اسلامی محتاج به حفظ و نگهداری است.

*انقلاب اصیل ماجلوه ای از نهضت پر عظمت حضرت رسول ا… (ص ) است .

* خون شهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه کرده است .

*پیروزی انقلاب رهین همه ملت است .

*رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود .

*انقلاب ما متکی به معنویات و خداست .

*این انقلاب با تائیدات غیبی الهی پیروز گردید .

* چشم دنیا به انقلاب ما معطوف است .

*ولایت فقیه برای شما یک هدیه الهی است .

*هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است .

*این نعمت بزرگ الهی ( انقلاب اسلامی ) را ارزان از دست ندهید .

*فجر انقلاب ، دمیدن خورشید استقلال و آزادی است .

*نهضت ایران ، نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت .

*در انقلاب ما باید مکتب ، قرآن ، اسلام، وحدت و امامت حفظ شود .

*دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است .

*زنده نگه داشتن یاد شهدای انقلاب باعث تداوم حرکت انقلاب است .

*دهه فجر آئینه ای است که خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعکس شد .

*انقلاب اسلامی با اتکاء به قدرت مردم ، آسیب ناپذیر است .

*این انقلاب ، بی نام خمینی (ره ) در هیچ جای جهان شناخته شده نیست .

*مسئولان را به برنامه ریزی و عمل در عرصه خدمت به مردم ، و مردم را به مطالبه نهضت خدمت رسانی از مسئولان توصیه می‌کنم .

*ملت ما باید قدرت و عظمتی را که در سایه اسلام و وحدت و مجاهدت به آورده حفظ کند .

*وحدت ، کلید موفقیت و رمز پیروزی انقلاب ما بوده است .

*حفظ حیثیت و آبروی انقلاب اسلامی و نظام ، امروز بر همه واجب است .

*خط انقلاب ، خط عظمت اسلام و مسلمین و دفاع از مظلومین و مستضعفین است .

*جمهوری اسلامی متکی به یک ملت مؤمن، سرافراز، اصیل و ریشه دار است .

ﺩﺭ ﻋﺼﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﻋﺰﺕ ﻭ ﺷﻮﮐﺖ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﭘﺎﯾﻤﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺧﻼ‌ﻕ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪ ﯼ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩ، ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ(ﺭﻩ) ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﻗﻪ ﯼ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﺪ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﺩﯾﺮﯾﻨﻪ ﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍ ﺳﻼ‌ﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪ.

ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺑﻼ‌ﻍ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ، ﺩﻭ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺷﺖ: ﯾﮏ ﺟﻬﺖ، ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻭ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ؛ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﺍﺳﻼ‌ﻡ، ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛

ﺟﻬﺖ ﺩﯾﮕﺮ، ﻭﺟﻬﻪ ﯼ ﺳﺨﻦ ﻭ ﭘﯿﺎﻡ ﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﯾﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﮐﺮﺩ؛ ﻭﺍﻻ‌ّ ﻓﻼ‌ﻥ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﻻ‌ﺗﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺍﻭ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﭼﯿﺰﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﯿﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺟﻨﺒﻪ ﯼ ﺩﻭﻡ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ؛ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ (ﺭﻩ) ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:

ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯼ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﺪﺍﺷﺘﯽ، ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺣﻖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ، ﺟﺰ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ ﻭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻠﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﯿﻢ، ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﻃﯿﺎﺭﻩ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻭ ﺑﺮﯾﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺩﯾﮕﺮ، ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ. ﺍﻣﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ، ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ، ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ، ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺭﺍ ﺁﻥ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺸﻮﺩ، ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﮔﺸﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺗﻮ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﻭ ﺍﺧﻼ‌ﻕ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺤﻤﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻠّﺖ ﻫﺎﯼ ﺿﻌﯿﻒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ ﻭ ﺗﺎ ﺷﻮﺭﻭﯼ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ، ﻧﻮﺭ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺗﺎﺑﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺤﻘّﻖ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻧ ﺸﺎﺀﺍ… ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ کرد.

ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ(ﺭﻩ) ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ، ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﺎﻥ ﺟﻮﺭ ﻭ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻋﺰﺕ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﻠﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻭﺣﺪﺕ ﮐﻠﻤﻪ ﻭ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﺎﻧﺎﺕ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯿﻢ:

«ﺍﯼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ! ﺑﭙﺎ ﺧﯿﺰﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎﺕ ﺍﺳﻼ‌ﻡ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺍﺑﺮﻗﺪﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍﺍﺯ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺁﻥ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻣﺠﺪ ﺍﺳﻼ‌ﻡ ﺭﺍ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻓﺎﺕ ﻭ ﻫﻮﺍﻫﺎﯼ ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﺪ.»

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻧﯿﺎ، ﭼﺎﭖ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺘﺎﺏ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻣﻠﺖ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭ ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﺘﻬﺎﯼ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺎﻣﻪ ﺍﺑﻮﺣﻤﺪﺍﻥ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ (ﺣﻤﺎﺱ) ﺩﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﻪ ﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

«ﺑﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺖ.ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺭﺍ ﺍﻟﮕﻮ ﻭ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﻭﺭﺍﻧﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺩﻫﺪ. ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﻣﺒﺎﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﮑﺒﺎﺭ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮﻭ ﺭﯾﺨﺘﻨﺪ، ﻣﻠﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.»

72 دست آورد انقلاب اسلامی، به روایت امام خمینی (ره) در حوزه های گوناگون که حال وظیفه ما تلاش در جهت حفظ و صیانت از آنهاست:

الف) حوزه جهانی

1. شکستن ابهت پوشالی ابرقدرتها

2. صف آرایی در برابر نمایش قدرت آمریکا

3. انتقال وحشت از دل مظلومان به دل مستکبران

4. باز کردن دریچه نور و امید در دل مسلمانان

5. الگوسازی برای ملتهای مستضعف

6.حمایت از مسلمانان آزاده

7. همگرایی امت اسلام

8. بیداری امت اسلام

9. باوراندن امکان ایستادگی مقابل مستکبران به مستضعفان

10. پیشنهاد تشکیل حزب مستضعفین

11. صدور انقلاب و دفاع از مستضعفان

12. دگرگون سازی سرنوشت امت اسلام

13. انتفاضه فلسطین

14. دفاع از آرمان فلسطین

15. جهانی سازی دفاع از آرمان فلسطین

16. دفاع از افغانستان تحت اشغال

ب) حوزه معنویت و اخلاق

تحول معنوی و اخلاقی یاد شده، جلوه های مختلفی داشت؛ از جمله:

17. تحول به ملتی شجاع

18. تحول به ملتی جهادگر

19. تحول به ملتی شهادت طلب

20. تحول به ملتی ایثارگر و نوع دوست

21. تحول به ملتی حاضر در صحنه

22. تحول به ملتی با رشد و بینش سیاسی

23. تحول به ملتی پیروز بر نفس

پ) حوزه سیاست و حکومت

24. سقوط سلطنت ستم شاهی

25. برچیده شدن بساط ظلم

26. آزادی سیاسی

27. آزادی در انتخابات و تعیین سرنوشت

28. آزادی بیان و اندیشه

29. استقلال سیاسی

30. عزت ایران و ایرانی

31. قطع کردن پای مستشاران بیگانه از کشور

32. مجازات جنایتکاران طاغوت

33. تأسیس حکومت اسلامی

34. قانون اساسی

35. شکل گیری نهادهای اسلامی و مردمی

36. روی کارآمدن مسئولانی مردمی

37. روی کارآمدن مسئولانی بی نظیر

38. هماهنگی میان ملت و دولت

39. کشوری با ثبات

ت) حوزه دین

40. تجدید حیات اسلام

41. اثبات کوبندگی اسلام

42. احیای ولایت فقیه

43. شکستن تابوی دخالت روحانی در سیاست

44. زمینه سازی برای قیام امام مهدی(عج)

45. احیای حج ابراهیمی

46. احیای نماز جمعه

ث) حوزه مسائل اجتماعی

47. وحدت کلمه

48. وحدت شیعه و سنی

49. همگرایی حوزه و دانشگاه

50. همنشینی و هم اندیشی اقوام و صنوف مختلف

51. همگرایی مردم و ارتش

52. تحرک بانوان در فعالیتهای سیاسی اجتماعی

ج) حوزه فرهنگ

53. تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی

54. تحول در دانشگاه

55. تشکیل نهضت سوادآموزی

چ) حوزه اقتصادی

56. سیاست دفاع از پابرهنگان

57. تلاش برای فقرزدایی

58. خلاقیت و ابتکار

59. وفور نعمت

60. تأسیس بنیاد پانزده خرداد

61 تأسیس کمیته امداد

62. تشکیل جهاد سازندگی

63. تأسیس بنیاد شهید

64. تاسیس بنیاد مسکن

65. مصادرة اموال طاغوتیان به نفع محرومان و مستضعفان

66. رایگان کردن خدمات دولتی برای محرومان

67. سازندگی به ویژه در مناطق محروم

ح) حوزه نظامی

68. استقلال نظامی

69. کشوری نیرومند

70. شکل گیری نهادهای مسلح مردمی(سپاه، کمیته، بسیج)

71. دفاع مقدس

72. سرکوب اشرار و گروهکهای مسلح

منابع:

ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎ، ﻣﻮﺭﺥ 10/10/77، 13 ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

ﺑﯿﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﻮﺭﺥ 17/11/80 ﺩﺭ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ.

ﭘﯿﺎﻡ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺍﺯ ﻣﺸﺮﮐﺎﻥ، ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮﺭ، ﺝ 20، ﺹ 118، ﻣﻮﺭﺥ 6/5/66

ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮﺭ، ﺝ 17، ﺹ 240، ﻣﻮﺭﺥ 4/2/62

ﭘﯿﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ (ﺭﻩ) ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮﻭﺯ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ، ﺻﺤﯿﻔﻪ ﻧﻮﺭ، ﺝ 11، ﺹ 266، 22/11/58

ﻧﻘﺶ ﻗﯿﺎﻣﺘﯽ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ، ﺹ 95

ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ، ﺹ 61 60

ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ، ﺹ 364 ﻭ 366، ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺑﺎﻫﻨﺮ

برچسب‌ها: , , , , , ,

مطالب مرتبط

  1. ناشناس گفت:

    به غیر از رهبری و چند نفر محدود ، بقیه خودی ها از انقلاب خوب محافظت نمی کنند که هیچ ، به تخریب ان هم می پردازند

نظر شما
نام :

ایمیل :

از درج کامنت های توهین آمیز معذوریم
متن کامنت :
 


شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
شفاف (شبکه فعالان انقلابی فضای مجازی)
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
اصفهان شرق
اصفهان شرق
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715